ÚNKP

Balogh Gergő

Zöldalga-baktérium közösségek össszehangolt működésének, biotechnológiai hasznosíthatóságának transzkriptomikai vizsgálata.

A mikrobiális hidrogéntermelés több mint fél évszázada ismert jelenség, amelyet az elmúlt két évtizedben kezdtek behatóbban kutatni. Csoportunk korábbi eredményeiből kiderült, hogy megfelelően kontrollált alga-baktérium közösségek hatékonyabb fotolitikus H2-termelésre képesek, mint a hagyományosan alkalmazott axénikus algakultúrák. Célunk a zöldalgák megnövekedett hidrogéntermelési képességének hátterében húzódó metabolikus és molekuláris kölcsönhatások feltérképezése a bakteriális és a fotoszintetizáló eukarióta zöldalga partnerek között.

 

Berczeli-Nemcsényi Alex

SZTE BTK Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék

Az amerikai munkásmozgalom és európai kapcsolatainak története a 19. században

A munkásmozgalom ma, a köztudatban a szovjet-érához kötődő fogalom, tartalma beszűkítetté vált, tkp. a szocialista-kommunista mozgalomra redukálódott. Kutatásom során a 19. században, az Amerikai Egyesült Államokban lezajlott gazdasági változások társadalomra gyakorolt hatásait és az ott kialakult munkásmozgalom történetét, annak európai kapcsolatait vizsgálom. Kutatásom célja, hogy a tendenciák és a források vizsgálatával bemutassam a 19. század változásait, és, hogy árnyaltabb képet adhassak a munkásmozgalom fogalmáról, annak történetéről. 

 

Kovács Balázs

Kutatásom során európai nyelveken végzek morfológiai (morfoszintaktikai) tipológiai vizsgálatot. Ennek keretében az általam perfectum-nak nevezett igeidőket (pl. az angol present perfect, német Perfekt, macedón ima-konstrukcija… stb. ) vizsgálom, megpróbálom feltárni azok univerzális tulajdonságait, történeti fejlődésüket, grammatikalizációjukat, viszonyukat  más igeidőkhöz... stb. A dolgozat szinkrón és diakrón megközelítéseket egyaránt tartalmaz. A 22 nyelven végzett vizsgálat során igyekeztem 14 tulajdonságot (featuret) figyelembe venni, olyanokat, mint pl. segédigehasználat (habere vagy esse), anterioritás kifejezése… stb. A kutatás során leíró nyelvtanokkal, kérdőívekkel, internetes korpuszokkal és statisztikai eljárásokkal (korrelációszámítás) dolgoztam. A dolgozatot későbbi Phd-témám alapjának szánom.

 

Galzó Ákos Ferenc

SZTE TTIK Elméleti Fizikai Tanszék 

Integrálható sokrészecske-rendszerek regularizálása

A mechanika integrálható (egzaktul megoldható) rendszerinek bizonyos altípusaiban is a kölcsönható tagok véges időn belül összeütköznek, vagy végtelenül eltávolodnak egymástól, melyek a mozgás további közvetlen folytatását lehetetlenné teszik.

Nevezetes modellek előállnak, mint magasabb dimenziós nem kölcsönható rendszerek vetületei. Habár a vetületek átfedhetnek vagy végtelen távolra kerülhetnek egymástól, a magasabb dimenziós rendszerben ilyen szingularitások nem lépnek fel. A mozgás a származtatás révén így tetszőleges időre adott. A kutatás célja a fenti eljárással regularizálható modellek ismert körének bővítése.

 

Gurka Éva Mária

SZTE BTK Pszichológiai Intézet, Szociál- és Fejlődéslélektani Tanszék

Maxillofaciális sérülések interperszonális pszichés vonatkozásai (- arcsérülést szenvedett személyekkel kapcsolatos attitűdök vizsgálata)

Arcunk a személyészlelés szempontjából meghatározó fontosságú. Felmerül a kérdés: sérülése milyen hatást gyakorolhat a felvállalt, explicit és a mélyebb, rejtettebb, implicit attitűdökre? A kutatás egy, a klinikumi gyakorlatban jelentkező problémakört kapcsol össze a pszichológia klasszikusnak számító szociális kogníció és előítélet témaköreivel. Mindezt saját fejlesztésű vizsgálóeszközzel, egy újnak mondható paradigma, az implicit társas kogníció keretei között vizsgálom és értelmezem.

 

Nagy Eszter

Élő sejtek kontrollált lézeres mozgatása és átvitele (SZTE-TTIK Fény-anyag Kölcsönhatási Kutatócsoport)

A kutatásunk tárgya egy lézeres sejtátvitellel létrehozható mesterséges, 3D struktúrájú perifériás ideg kísérleti megvalósítása. Célunk egy AFA-LIFT (Absorbing Film Assisted Laser Induced Forward Transfer) elrendezés összeállítása és a vizsgálandó sejtek esetén a roncsolódásmentes sejtátvitelhez tartozó paraméterablak meghatározása. Kutatásunk nyomán egy egyedülálló technika kifejlesztését kísérelnénk meg, mely új utakat nyitna szöveti sérülések kezelésére és sejthiányok pótlására.

 

Szántai Márk

Grecsó Krisztián prózája

Kutatásomban Grecsó Krisztián prózájával foglalkozom, elsősorban azokra a szövegmozzanatokra helyezve a hangsúlyt, amelyek révén a korábban egyoldalúan argumentált, vagy tanulmányigényű munkákban ez idáig egyáltalán nem elemzett írások párbeszédbe léphetnek egymással, a megelőző és kortárs irodalmisággal, valamint az elméleti diskurzus reprezentáns szövegeivel. A folytatásban a kortárs vidéknarratívák felől kiindulva tartom elgondolhatónak e történetiségükben is megfogható hagyományvonalak felmutatását és konkrét szövegek vizsgálatát, amely munka a doktori témám alapját képezheti a későbbiekben. 

 

Sebestyén Edmond

A kutatási témám a tanulásszervezés és az időgazdálkodás az egyetemisták körében címet kapta. A tanulásszervezés területén belül az önszabályozott tanulás és az időgazdálkodás lehetséges kapcsolatát vizsgálom. Az élethosszig tartó tanulás követelményeinek megfelelve és XXI. században létrejövő idő „hiányra” reflektálva szeretném e területeket feltárni a szegedi egyetemisták körében. A két vizsgált egység együttes vizsgálata további új lehetőségeket és kutatási irányokat nyithat meg.

 

Szili Petra

Evolúciós útvonalak modellezése irányított mutagenezissel

Világszerte egyre nagyobb egészségügyi problémát jelent a kórokozó baktériumokban kialakuló ellenállóképesség a fertőzések kezelésére használt antibiotikumok ellen. Kutatási projektem célja a legkorszerűbb molekuláris biológiai módszerek felhasználása, és az evolúció modellezése egy gyógyászatban használt antibiotikum, a trimetoprim ellen, megbetegedéseket okozó baktériumokban. Az így szerzett tudást a jövőben hatékonyabb antibiotikumok és kezelési stratégiák kifejlesztésében tudjuk hasznosítani.

 

Vlocskó Rita Bernadett

SZTE-MTA Sztereokémiai Kutatócsoport

Enantioszelektíven katalizált Michael-addíciós reakciók vizsgálata

Az egyetemi tanulmányaim mellett végzett kutatás keretein belül olyan vegyületek előállításán dolgozunk, melyek sztereokémiai szempontból elválasztható enantiomerpárokat képeznek adott körülmények (megfelelő hőmérséklet, pH, lefutási idő) között, egy meghatározott mechanizmus, Michael-addició révén. Ehhez főleg természetes eredetű organokatalizátorokat (főleg cinkona alkaloidokat) szintetizálunk valamint alkalmazunk. Célunk minél jobb átalakulás (konverzió) mellett, minél nagyobb enantioszelektivitást elérni. 

Ennek főleg gyógyszeripari vonatkozásai vannak, ahol különösen fontos az optikailag tiszta vegyületek előállítása.